Klachtenregeling KOC

Onderwijs is mensenwerk en soms gaat iets niet zoals we het bedoelen. Als er wat is dan willen we graag luisteren en met een eventuele klacht kunt u altijd bij ons terecht. Om de klacht goed te kunnen behandelen is het van belang dat deze op de juiste plek binnenkomt. Heeft u een klacht op het niveau van de groep, dan is de procedure als volgt:

  • U meldt uw klacht bij de betrokken groepsleerkracht. U kunt dit mondeling of schriftelijk doen. De leerkracht nodigt u op korte termijn uit om uw klacht te bespreken en zo mogelijk op te lossen.
  • Indien voor beide partijen geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, kunt u contact opnemen met de intern begeleider of de directeur. Zij proberen in onderling overleg met betrokkenen alsnog tot een oplossing te komen.
  • Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de directeur of intern begeleider u doorverwijzen naar onze externe vertrouwenspersoon Helmi Kivits. Ze is bereikbaar via 06-53773981 of hkivits@kwiek.nl.
  • Indien ook dit niet mogelijk blijkt, dan kunt u uw klacht indienen bij het KOC-bestuur of bij de Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs, Postbus 82324, 2508 EH Den Haag, 070-3925508. Klachten dienen schriftelijk en ondertekend te worden ingediend.

Voor meer informatie zie de Klachtenregeling KOC. Deze klachtenregeling en de toelichting daarop kunt u inzien via de link hieronder.

Heeft u een klacht op het niveau van de school, dan kunt u de eerste stap overslaan. U meldt uw klacht in dit geval meteen bij de directeur. De klachtenregeling is beschreven in de Klachtenregeling KOC. (zie link)

Klachtenregeling KOC