Waar we voor staan

Waar we voor staan en waar we voor gaan

Het uitgangspunt van de Stichting KOC Groningen (waar onze school onder valt) is vormgeven door kleinschalig onderwijs, geworteld in de katholieke tradities, waarbij de aandacht voor het kind en de betrokkenheid van de ouders centraal staan. Voor de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers betekent dit dat wij vanuit de katholieke onderwijstraditie in Nederland een school zijn waar alle kinderen en culturen welkom zijn. We maken de voor ons belangrijke waarden en normen zichtbaar, voelbaar. Deze zijn in onze dagelijkse omgang met de kinderen, hun ouders en elkaar te zien en in onze lessen levensbeschouwing.

Identiteit blijkt uit wat je belangrijk vindt (waarden) en wat je doet (houdingen). Je identiteit blijkt ook uit waar je vandaan komt en waar je je mee verbonden voelt (bronnen). We hebben als team bij de waarden gezocht naar de inspiratiebronnen die men belangrijk vindt. Belangstelling voor persoonlijke inspiratiebronnen blijkt een bindende kracht te zijn en een waarde in zichzelf. Wij hebben gezocht naar gedeelde inspiratiebronnen, onder andere in de katholieke traditie. Op deze manier kijken we wat het katholieke voor ons inhoudt. De waarden, die we centraal stellen op onze school, komen voort uit heel verschillende bronnen.

Voor ons zijn de mensen de belangrijkste bron. Dat begint thuis met de opvoeding door ouders, grootouders of andere bijzondere familieleden. Dat strekt zich uit naar al die mensen om ons heen die ons geraakt hebben en ons iets waardevols hebben laten ontdekken. Ook mensen die we nog nooit in levende lijve tegengekomen zijn, zijn een bron voor wat we samen willen uitdragen, zoals Bisschop Bekkers, Gandhi en Nelson Mandela die verdraagzaamheid voorgeleefd hebben. Op onze school willen we ook zeker Jezus als bron noemen waaruit we putten in wat we waardevol vinden om te doen. Behalve mensen is er nog een grote verscheidenheid aan andere persoonlijke inspiratiebronnen zoals boeken, televisieprogramma’s, reizen of muziek. Ook hieruit putten mensen energie en ook deze bronnen verbinden ze met waarden. Vanuit de traditie, gevoed door onze inspiratiebronnen, staat onze school voor:

 • je mag zijn zoals je bent,
 • je mag worden wat je kunt,
 • samen zijn,
 • het fijn hebben met elkaar, en
 • inzet voor elkaar.

Onze belangrijkste waarden zijn:

 • Samenwerking; samen sta je sterk.
 • Uniekheid van iedere persoon; je bent bijzonder.
 • Verantwoordelijkheid; doen wat nodig is voor jezelf, de omgeving en de wereld.
 • Zelfontplooiing; blijven groeien.
 • Enthousiasme; genieten van wat je gedaan krijgt.
 • Doelgerichtheid; efficiënt en flexibel doorpakken.
 • Aandacht; oprecht en betrokken luisteren naar elkaar.
 • Verdraagzaamheid; positief naar de mensen kijken.
 • Verdraagzaamheid komt heel dichtbij in de gedachte dat je een ander zo behandelt als je zelf behandeld wilt worden.
 • Meer hierover kunt u vinden in onze brontekst (op deze site te vinden).

Daltonschool

Onze school gaat uit van de mogelijkheden van de kinderen. Ze leren eigen keuzes te maken binnen de kaders die wij aangeven. Daarbij wordt geprobeerd hun zelfstandig handelen verder te ontwikkelen. De kenmerken van ons onderwijs zijn:

 • Vrijheid en verantwoordelijkheid: de mens is een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar voor de gevolgen van zijn keuzes zelf de verantwoordelijkheid moet dragen. Dat natuurlijk in de mate waarin dat mogelijk is.
 • Zelfstandigheid: kinderen kunnen alleen maar zelfstandig zijn als ze voldoende verantwoordelijkheid krijgen.
 • Samenwerken: mensen kunnen niet zonder hun medemensen, de medemens moet je steunen en je kunt steun van ze krijgen. De medemens bepaalt ook de grens van de persoonlijke vrijheid, want die grens wordt altijd gevormd door de vrijheid van een ander. Samenwerken is dus een belangrijke vaardigheid om als mens goed te kunnen functioneren. Dit is niet alleen belangrijk op school maar ook in de maatschappij. We leren kinderen omgaan met verschillen. Elkaar accepteren en respecteren staat daarbij voorop.
 • Effectiviteit/doelmatigheid: de onderwijstijd moet door de leerlingen en leerkrachten effectief en doelmatig worden gebruikt.
 • Reflectie: het is belangrijk je leert je bewust te worden van je eigen kunnen.
 • Borgen: De afspraken op school moeten levend gehouden worden en zo nodig verbeterd.

Buurtschool

We helpen mee de kinderen op te voeden tot burgers. Dat betekent dat we veel contacten hebben met de bejaardenhuizen bij ons in de buurt, dat wij de buurtbewoners uitnodigen om met ons Allerzielen te vieren, mee te doen met het kunstweekend en voor het meefeesten om ons Sterrenpleinfeest. Onze ambitie is om na onze nieuwbouw/renovatie ook een ontmoetingsplek te zijn voor buurtbewoners. Een plek voor Cocreatie Paddepoel, een doe-ruimte voor wie in welke vorm dan ook creatief wil zijn, voor toneelclubjes, koortjes en bedenk het maar. We zijn er voor elkaar en hebben elkaar nodig.

Vreedzame School

"It takes a village to raise a child" (een Afrikaans gezegde van oorsprong). De gemeenschap zoals vroeger in bijvoorbeeld een dorp bestaat niet meer in een tijd waarin allerlei sociale verbanden zijn vervaagd. Kinderen groeien op in een sterk geïndividualiseerde samenleving, waar mensen steeds minder afhankelijk zijn van hun religieuze of culturele achtergrond. Traditionele gemeenschappen waar mensen elkaar ontmoeten en steunen zijn tegenwoordig grotendeels verdwenen. Een goed "netwerk" rondom de kinderen is echter heel belangrijk!
Dus: opvoeden tot burger doen we met z'n allen! We laten de kinderen zien dat we het allemaal belangrijk vinden dat ze een evenwichtig en sociaal mens worden.