Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met het beleid dat de school voert. Daarmee zijn wij een serieuze gesprekspartner voor de directie. Dat betekent dat de MR steeds geïnformeerd wordt over voorgenomen besluiten en uit te zetten beleid, waardoor de MR een rol kan vervullen in het besluitvormingsproces.

De MR vergadert zes keer per jaar onder leiding van de voorzitter. De directeur van de KDS Bisschop Bekkers sluit aan op uitnodiging.

Personeelsgeleding (PG):
Lars Liebe (secretaris en voorzitter)
Rico Sloover
Karin Soppe

Oudergeleding (OG):
Pamela ten Brinke
Aïcha Abdourahma
Bram Schultinge

De leden stellen zich graag aan u voor

Een afvaardiging van de leden van de MR neemt ook deel aan de vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Katholieke Onderwijs Centrale, waar naast de KDS Bisschop Bekkers ook de St. Michaëlschool onder valt. De GMR kent een eigen jaarverslag.