Ouderbetrokkenheid

Een goede samenwerking met ouders bevordert de ontwikkeling van kinderen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Wij vinden de inbreng en betrokkenheid van ouders belangrijk. Ouders kunnen op verschillende manieren betrokken zijn: bij de ontwikkeling van hun eigen kind op leer- en gedragsgebied maar ook bij beleidsbeslissingen.
Onze Vensterschool is ook een ontmoetingsplek.
Als ouders niet veel op school komen wil dat nog niet zeggen dat ze niet betrokken zijn. Als ouders thuis interesse toont voor wat een kind doet en dus ook op school doet, zijn ze betrokken.

Ouderraad en Medezeggenschapsraad
We hebben op school een zeer betrokken ouderraad en medezeggenschapsraad. Voor meer informatie kijk onder deze knoppen links.

Hoe betrekken/bereiken we de ouders?
Begroeten

 • De brugfunctionarissen staan iedere dag ’s morgens vanaf 8.20 uur op het plein of bij de deur.
 • De directeur idem.
 • De leerkrachten staan bij de klassendeur en geven alle kinderen een hand tussen 8.20-8.30 uur. Zo ook om 14.00 uur als de kinderen naar huis gaan.
 • Ouders en kinderen worden gezien, begroet. Het doel: op deze manier zijn de brugfunctionaris en de directeur goed benaderbaar. Er worden vaak op deze momenten afspraken gemaakt.
Gesprekken
 • Intakegesprekken door de brugfunctionaris of de intern begeleider bij aanmelding.
 • Informatieavonden aan het begin van het schooljaar over het reilen en zeilen van de klas.
 • Omgekeerde tienminutengesprekken (zonder kind).
 • Tienminutengesprekken over de voortgang met ouder en kind.
 • VO gesprekken met ouder en kind.
 • Huisbezoeken in groep 1.
 • Huisbezoeken door de brugfunctionaris.
 • Huisbezoeken als er kinderen tussendoor instromen vanaf groep 2.
 • Gesprekken op verzoek van ouders.
 • Gesprekken op verzoek van de leerkracht, intern begeleider, brugfunctionaris, Jeugdverpleegkundige, orthopedagoog, logopedist en directeur.
Betrokkenheid bij het leerproces
 • Ouders van de schakelkinderen komen op de VVE Thuisbijeenkomsten en worden twee keer per jaar uitgenodigd mee te draaien in de schakelklas.
 • Ouders van de VVE Thuisgroep krijgen materialen mee naar huis om met hun kind te lezen, knutselen of spelletjes te doen..
 • Ouders van groep 3 lezen, indien mogelijk, 20 minuten met hun kind in de klasEen aantal ouders van groep 3, 4, 5 en 6 draait mee in het ouders- en familieteam van Success for All. Deze bestaat uit ouders en professionals, die eens per twee maanden met elkaar bespreken hoe de samenwerking tussen school en ouders verloopt en waar beide partijen behoefte aan hebben.
Informeren
 • MijnSchoolinfo, ons ouderportaal. Zo krijgen ouders informatie over behandelde lesstof, activiteiten, huiswerk, de nieuwsbrief (Bekkersnieuws).
 • De website.
 • Bekkersnieuws.
 • Algemene ouderavond altijd met thema(’s).
 • Themaochtenden waar onderwerpen over opvoeden, hulp en schoolse onderwerpen aan de orde kunnen komen. Zo ook zorg op school, de Vreedzame School, pesten, gezonde voeding, gezond gedrag, zakgeld, budgettering.
 • In de klas gefilmde lesmomenten laten zien van Success for All.
 • Wat is spelen nu eigenlijk? Film over spelen van kinderen van 1-6 jaar.
Meegenieten
 • Vieringen.
 • Presentatie in de klassen en bij de vieringen.
 • Eindmusical.
Hand- en spandiensten
 • Hulp bij projecten, keuzemiddagen, uitstapjes.
 • Luizenmoeders (LOT team).
 • Materialen schoonmaken.
Vreedzame School/Vreedzame Wijk
 • Oudergroep organiseert een activiteit op het Sterrenpleinfeest.
 • Oudergroep organiseert een activiteit in de Waterman (buitenschoolse activiteiten).
Vragenlijsten
 • Oudertevredenheid één keer per twee jaar.
 • Sociale Veiligheid één keer per twee jaar.
Aandachtspunten die ouders aangeven vanuit het oudertevredenheidsonderzoek:
 • Netheid van het gebouw.
 • Veiligheid bij het brengen en halen.
 • Meer uitdaging voor kinderen die meer aankunnen.