Leerlingen

Leerlingenraad Bisschop Bekkers

Doel

De leerlingenraad voor de groepen 5 t/m 8 heeft als doel de verantwoordelijkheid en de betrokkenheid van de leerlingen ten aanzien van de schoolorganisatie, de schoolactiviteiten en de schoolomgeving te vergroten. Leerlingen leren in het klein om in een democratische samenleving te participeren en kunnen een bijdrage leveren aan het algemeen belang.

Opzet

De leerlingenraad bestaat uit 2 afgevaardigden per groep van de groepen 5 t/m 8. Ze worden door de groep gekozen + 1 groepsleerkracht + de directeur. De leerkracht neemt het initiatief voor een 1e bijeenkomst. Hij bewaakt samen met de directeur het proces. De leerlingen die zitting hebben in de leerlingenraad worden, samen met de leerkrachten die zitting hebben in de leerlingenraad, voorgesteld in alle groepen.

De leerlingen worden voor in principe voor 1 jaar gekozen. Om het jaar mogen leerlingen zich weer herkiesbaar stellen.

Naast een mededelingenbord van de leerlingenraad waarop foto’s van de betrokken leerlingen en leerkracht komen en verslagen van de vergaderingen, komt er ook een ideeënbus in de beneden hal. Leerlingen kunnen daar punten voor de leerlingenraad inbrengen. Deze ideeën moeten voorzien zijn van de naam van de inbrenger.
Bij bijzondere gelegenheden wordt de hulp van de leerlingenraad ingeroepen. Voorbeelden: Ontvangst van Sinterklaas, de daltonvisitatie, inspectie, schoolfeest etc. De leerlingenraad kan natuurlijk ook contact zoeken met de feestcommissie van de Ouderraad. Mocht de leerlingenraad budget nodig hebben dan wordt dat besproken met de directeur.
Ze vergaderen 1 x per 2 maanden. Dus 5 x per schooljaar. De leerkrachten die zitting hebben in de leerlingenraad hebben een begeleidende rol.

Groepsvergadering

1x per 2 maanden wordt er in elke groep een groepsvergadering gehouden. Het is ook mogelijk om ook groepsdoorbrekend (in het cluster) te vergaderen. Deze groepsvergadering moet uiterlijk 1 week voor de vergadering van de leerlingenraad gehouden worden i.v.m. het inbrengen van punten.
Voorafgaand aan de groepsvergadering krijgen leerlingen de kans om punten voor de vergadering in te dienen. Ingebrachte punten moeten voorzien zijn van naam. Er moet een bak of brievenbus komen voor elke groep. Kan ook eenvoudig; een (mooi versierde) schoenendoos met een gleuf. De puntinbrenger licht zelf zijn/haar agendapunt toe. Vervolgens kunnen anderen reageren en wordt een besluit genomen.
De groepsvergadering wordt geleid door de afgevaardigden van de leerlingenraad. In groep 3 en 4 wordt de vergadering geleid door 2 leerlingen samen met de groepsleerkracht. In de groepen 1 en 2 door de groepsleerkracht.
Groepszaken worden in de groep besproken tijdens de vergadering. Van de punten voor de leerlingenraad, de zogenaamde “schoolpunten” wordt er 1 gekozen om in te brengen in de leerlingenraad. Er wordt een verslag gemaakt van de groepsvergadering. Die komt in een map “groepsvergadering” en wordt in de groep bewaard.